WOTAKU NI KOI WA MUZUKASHII


Manga: Otaku ni Koi wa Muzukashii, Wotaku ni Koi wa Muzukashii, It’s Difficult to Love an Otaku
Mangaka: Fujita
Genero: Josei, Comedia, Vida Diaria, Romance

Sinopsis: Un otaku gamer y una fujoshi se reúnen por primera vez desde la escuela media en el trabajo... ¿Qué pasara entre ellos?

★ LECTURA ONLINE / DESCARGA ★

TOMO 1
CAPITULO 00 a 05.5: Descarga // Batoto / / TMO


TOMO 2
CAPITULO 06: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 07.1: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 07.2: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 07.3: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 08: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 09: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 10: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 11: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 12: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 12.5: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 13: Descarga // Batoto / TMO

TOMO 3
CAPITULO 14.1: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 14.2: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 14.3: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 14.4: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 15: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 16: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 17: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 18: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 19: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 20: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 21: Descarga // Batoto / TMO


TOMO 4
CAPITULO 22: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 23: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 24: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 25: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 26: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 27: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 28: Descarga // Batoto / TMO
CAPITULO 29: Descarga // Batoto / TMO